Regulamin Holiday Parku Kacze Stawy

§ 1

 1. Gość ośrodka wypoczynkowego Holiday Park „Kacze Stawy” zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości przed zameldowaniem oraz podpisania karty meldunkowej. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmowy wydania klucza do domku.
 2. Goście zobowiązani są pozostawić samochód na parkingu za recepcją z włożoną za szybę kartą wjazdową otrzymaną w recepcji.
 3. Goście korzystający z basenu oraz przychodzący do restauracji zobowiązani są do noszenia na ręce opasek otrzymanych na recepcji w dniu przyjazdu.
 4. Domek w ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu wynajmu do godz. 10:00 dnia następnego.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując domek, przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku.
 7. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. Przedłużenie pobytu w domku poza godzinę 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§ 2

 1. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy wyposażenie domku zgadza się z załączoną do regulaminu listą. Wszelkie braki należy zgłosić do recepcji do godz. 10.00 dnia następnego. Za wszelkie braki w wyposażeniu, niezgłoszone do recepcji Goście zostaną obciążeni finansowo zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji.
 2. W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń, zdjęcia białej pościeli i wyrzucenia śmieci.

§ 3

 1. Gość ośrodka nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Zmiany w regulaminie w związku z panującą w Polsce epidemią Covid-19. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie osób tam nie zakwaterowanych. Ze względu na wydłużony czas związany z dezynfekcją domków doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00

§ 4

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje absoluty zakaz jeżdżenia samochodami po trawie.
 2. Gość ośrodka ma prawo podjechać pod domek wyłącznie w dniu przyjazdu w celu wypakowania bagaży oraz w dniu wyjazdu w celu zapakowania bagaży. Samochód należy pozostawić na parkingu za recepcją. Na teren ośrodka mają prawo wjazdu wyłącznie zameldowani goście ośrodka.

§ 5

 1. Goście korzystający z basenu są zobowiązani do absolutnego przestrzegania regulaminu basenu znajdującego się przy basenie.

§ 6

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi personelowi ośrodka reakcję.

§ 7

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną przechowanie do depozytu recepcji.

§ 8

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 23.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§ 9

 1. Gość ośrodka ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lu zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających Go gości.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w imieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających na ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój.

§ 10

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

§ 11

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na Jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 12

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „ z góry”. W momencie odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca pieniędzy.

§ 13

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian wydawania posiłków. Godziny wydawania posiłków:
  Śniadanie: 8:30 – 10:30
  Obiadokolacja: 16:30 – 18:30

Zobacz również